A tudatos vagyontervezésnek köszönhetően a magánszemélyek és cégek is lehetőséget kapnak arra, hogy a tulajdonukban álló vagyonelemeket megfelelően kezeljék, illetve védelmet biztosítsanak számukra az esetlegesen felmerülő gazdasági és személyes kockázatoktól. Jelen cikkünkben arról írunk részletesen, hogy bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítvány vagyonkezelési megoldásoknak mik a legfontosabb tudnivalói, előnyei. Továbbá arra is kitérünk, hogy a magyar változat miben tér el a hasonló külföldi megoldásoktól.

 

bizalmi vagyonkezelés (a bvk) többnyire egy olyan jogügylet, amelynek három szereplője van: a vagyonrendelő, a vagyonkezelő és a kedvezményezett. Az ügylet lényege, hogy a vagyonrendelő a vagyontárgyaiból létrehoz egy önálló vagyontömeget (kezelt vagyon), amely ezután teljesen elkülönül a vagyonrendelő és a vagyonkezelő saját vagyonától, így biztosítva védelmet a vagyonrendelő és a vagyonkezelő hitelezőitől, illetve a vagyonkezelő által kezelt más vagyonoktól is.

 

A bizalmi vagyonkezelés résztvevőinek szerepe

 

1. A vagyonrendelő

A bizalmi vagyonkezelési szerződés egyik alapvető szereplője a vagyonrendelő, akinek joga van módosítani a vagyonkezelés feltételeit. Következésképpen nagyon fontos alaposan átgondolni, hogyan lehet a pozíciót hosszú távon fenntartani (vagyis kialakítani az utódlást) a vagyonrendelő halála esetén. A vagyonrendelő megbízhatja bizalmi vagyonkezelőnek saját magát vagy akár egy általa alapított céget is, ami azt jelenti, hogy a vagyon bizalmi vagyonkezelésbe adásával nem engedi ki a kezéből az irányítást.

2. A vagyonkezelő

Lehet természetes vagy jogi személy is. A vagyonkezelő  a kedvezményezettek javára látja el a vagyonkezelési tevékenységet és a felelőssége az alábbiakra terjed ki:

 • tulajdonosi szemlélettel történő vagyonkezelés,
 • a könyvelés nyomon követese,
 • a hozamok kifizetése, valamint
 • a vagyon kedvezményezettek részére történő kiadása.

A vagyonkezelési szerződésben rögzítésre kerül a vagyonkezelő működése és jogai, de a legfontosabb, hogy a vagyonkezelőnek mindig a kedvezményezettek érdekeit kell elsősorban figyelembe vennie. Ennek értelmében a vagyon feletti tulajdonosi döntési jogai korlátozottak.

3. A kedvezményezettek

Ők a valódi haszonélvezői ennek a struktúrának és a vagyonrendelő leggyakrabban szűk családi körét jelöli meg kedvezményezettként. A kedvezményezettek személyét a bizalmi vagyonkezelési szerződésben lehet meghatározni: még olyan személy is feljogosított lehet, aki jelenleg nem él vagy akár feltételek is szabhatók (például bizonyos életkor elérése). Szintén a bizalmi vagyonkezelési szerződésben szokás meghatározni, hogy a kedvezményezettek milyen feltételek és időpontok szerint juthatnak hozzá a kezelt vagyonhoz.

 

A bizalmi vagyonkezelési struktúra előnyei

 

A bvk struktúra számos előnnyel kecsegtet:

 • A társasági részesedéseket, vagyonokat adómentesen értékesíthetjük
 • Hagyatékátadási eljárásból adódó problémákat kikerülhetjük
 • Öröklésjogi korlátok áttörhetjük
 • Társasági vagyonokat egyben tarthatjuk
 • Vagyonvédelmet biztosít személyes felelősség esetén
 • Egyéb adózási előnyöket is biztosíthat:
 • Ha a bvk csak pénzügyi bevételt realizál, úgy nem köteles társasági adót fizetni.
 • A bvk tartós befektetési számlát nyithat, és az itt elért hozamokhoz 5 év után adómentesen lehet hozzájutni.
 • A vagyon hozamából származó kifizetések adókötelesek, az eredeti vagyon összegének (tőkerész) kiadása azonban nem jár adókötelezettséggel.

Mindent összevetve a bizalmi vagyonkezelés a vagyontervezés és a vagyonvédelem egyik legkönnyebben alkalmazható eszköze, amely hatékonyan biztosítja a kezelt vagyon feletti kontrollt, valamint több előnnyel jár vagyonvédelmi szempontból is.

 

Mi a különbség A BIZALMI VAGYONKEZELÉS ÉS KÜLFÖLDI „társai” között?

 

Magyarországon a bizalmi vagyonkezelés viszonylag friss jogintézménynek minősül, mivel csupán 10 éves múltra tekint vissza, a vagyonkezelő alapítvány létrehozására pedig 2019 óta van lehetőség.

Ezzel szemben az első angol trustok a 12. századi keresztes háborúk során alakultak ki a nemesek vagyonvédelmi céljainak érdekében, az első német Stiftungok pedig az 1300-as évekre tehető, ezek célja az egyetemek és közhasznú intézmények fenntartása volt.

 

Az angolszász trust vs magyarországi bizalmi vagyonkezelés

 

Az angol jogrendszerben a vagyonkezelés egy különleges jogi entitás, az úgynevezett trust formájában működik.

trust = olyan jogi kapcsolat (a magyar bizalmi vagyonkezeléshez hasonlóan), amelyben a vagyon tulajdonosa a vagyonát egy másik személynek vagy szervezetnek adja át, aki köteles azt kizárólag a kedvezményezettek javára kezelni. vagyonrendelő = settlor vagy grantor

vagyonkezelő = trustee

kedvezményezett = beneficiary

kezelt vagyon = trust property

 

A bvk és az angol trust közötti legalapvetőbb különbségek:

 

magyarországi bizalmi vagyonkezelés: maximum 50 évre hozhatók létre
angol trust: több generáción átívelő formában, vagy a visszavonhatatlan trust (csak akkor visszavonható, ha a settlor által kijelölt kedvezményezettek hozzájárulnak, vagy bírósági ítéletet hoznak) esetén határozatlan időre is létre lehet hozni

magyarországi bizalmi vagyonkezelés: elkülönül az üzletszerű és a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés szabályozása
angol trust: nem különül el az üzletszerű és a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés szabályozása

magyarországi bizalmi vagyonkezelés: az üzletszerű bizalmi vagyonkezelő (aki a jogszabály alapján egynél több vagyonkezelést végez) tevékenységéhez a Magyar Nemzeti Bank engedélye szükséges
angol trust: 
csak akkor engedélyköteles a vagyonkezelési tevékenység, ha a trustee a vagyonkezelés mellett más pénzügyi tevékenységet is végez

magyarországi bizalmi vagyonkezelés: a vagyonkezelő és a vagyonrendelő akár azonos személy is lehet; a magyar struktúrában a vagyonrendelő meghatározó jogosultságokkal rendelkezik, például a vagyonkezelőt leválthatja, vagy a szerződést is bármikor megszüntetheti
angol trust:a settlor és a trustee személye elkülönül egymástól: gyakorlatban azt jelenti, hogy a settlor a vagyonát elhelyezi a trustban, de nincs közvetlen ellenőrzése a trust felett, helyette a trustee felelős a trusthoz kapcsolódó döntések meghozataláért

 

A német Stiftung vs magyarországi vagyonkezelő alapítvány

 

A bizalmi vagyonkezelési jogviszony a vagyonkezelő alapítványhoz hasonló formában működik, amelyet Stiftungnak neveznek. A Stiftung alapítója a vagyont a Stiftung rendelkezésére bocsátja, a Stiftung pedig az alapítványi vagyon kezelése során keletkezett hasznokat az alapító által megnevezett kedvezményezetteknek kiadja. A Stiftung határozatlan időre jön létre, alapításakor egy tartós célt kell meghatározni, aminek érdekében a Stiftung részére hozzáférhetővé teszik a pénzügyi eszközöket, és kialakítják a szervezetét, hogy az előbb említett cél megvalósulhasson.

A magyar vagyonkezelő alapítvány az alapító által rendelt vagyon kezelésére és az ebből származó jövedelemnek az alapító okiratban megjelölt célok és feladatok megvalósítására alapítható.

A két jogrendszer hasonlóságának következtében a két struktúra számos szempontból megegyezik vagy hasonlít, van azonban különbség a két struktúra között: például Magyarországon a vagyonkezelő alapítványt törvény által meghatározott tőkeminimummal lehet alapítani, míg a Stiftung esetében ezt jogszabály nem szabályozza. Csak annyi kikötést határoznak meg, hogy a rendelkezésre bocsátott tőkének a Stiftung céljának eléréséhez elegendőnek kell lennie.

Érdeklődik a bizalmi vagyonkezelés vagy a vagyonkezelő alapítvány iránt? Mi segíthetünk!

Telefon: +36 1 889 2800

E-mail: info@vagyontervezes.hu

 

Web: vagyontervezes.hu